1. ONLINE MÜZAYEDE KATILIM ŞARTLARI

  Balaban Müzayede’nin (Balaban Sanat Galerisi şirketimiz satıcı için bir aracıdır) düzenlediği Online Güncel Sanat  Müzayede’sine katılan müşteriler aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler;
  1.    Online Müzayede satıcı için aracı olup, elektronik ortamda gerçekleştirdiği aracılık hizmetinden dolayı satış anında Alıcı’dan Alıma Aracılık Komisyonu’na (kısaca “Alıcı Komisyonu) hak kazanır. Alıcı Komisyonu online sanat müzayedeleri için 10 %+KDV olarak uygulanır.

  2.    Müzayedemizde satışa sunulan eserler 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu uyarınca müze uzmanları tarafından kontrol edilmekte olup, Kanun kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
  3.    Online müzayedelerimize katılabilmek için müşterilerin www.balabanmuzayede.com adresinden website’mize giriş yapıp üyeliğini gerçekleştirmesi gerekir.
  4.    Balaban Müzayede’nin düzenlediği online müzayedelerde yer alan eserleri website’mizde yayına girdikten itibaren Online Müzayedelerimizde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılanlar eserleri Online Müzayedemizin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.  Müşteriler, müzayedede satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Website’mizde yayına giren online müzayedelerde yer alan ve tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul etmiş olurlar. Balaban Müzayede satılan eserin tekellüfü (garantisi) ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Balaban Müzayede’ye karşı herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Online ortamda düzenlenen müzayedelerimizde hernekadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı gerçekleştirilmemektedir. 
  5.    Online müzayedelerimizde fiyat artırımı “Teklif Ver” butonuna basılması halinde devreye girer. Katılımcı online olarak vermiş olduğu teklif ile sorumludur. Müzayedede online olarak satışa sunulan eser, Balaban Müzayede tarafından belirlenen müzayede bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteriye ihale edilir. Alıcı, her ne sebeple olursa olsun müzayedenin butlanını dermeyan edemez. Katılımcılar her bir eser için verilen sürenin sonuna kadar teklif verebilirler, sözkonusu sürenin bitimi itibari ile en yüksek teklifi vermiş olan müşteri sözkonusu eser ile ilgili artırmayı kazanmış olur. Eser kendisinde kalır.
  6.    Balaban Müzayede her “Teklif Ver” butonuna tıklandığındaki değer artışlarını belirleme ve gerekli gördüğünde değer artış aralıklarını değiştirme hakkına sahiptir. 
  7.    Balaban Müzayede satışa çıkarılan bir eserin başlangıç fiyatını (konsinye tesellüm) bedelinin altında belirleme hakkını saklı tutar 
  8.    Online müzayedelerimize katılabilmek için, müşterilerin Website’mize üyelik esnasında oluşturduğu şifre ile giriş yapabilir. “Şifre” kişiye özeldir, üye müşteri dışında birinin kullanması ve/veya üye müşteri’nin kendisi dışında birine kullandırması yasaktır. “Şifre” sahibi müşteri kendisine ait “şifre”nin başkaları tarafından kullanımı durumunda, Balaban Müzayede’nin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini peşinen kabul eder. 
  9.    Katılımcılar website’mize üyelik esnasında kendilerine özel bir “rumuz” belirlemektedirler. Online müzayedelerimizde, müzayede devam ederken, müzayedede yer alan her eser için verilen en yüksek teklif ve teklifi verenin “rumuz”u güncel haliyle müzayede ekranında yer almaktadır. Balaban Müzayede verilen teklifler, teklif verenler, en yüksek teklifi veren vs gibi bilgileri kendi nezdinde güvenlik altına almaktadır, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir itiraz haklarının olmadıklarını peşinen kabul ve beyan ederler.
  10.    Satın alınan tüm eserler için, eserleri satın alan müşterilerin website üyelik kayıtlarındaki ad, soyad, ve adrese Balaban Müzayede tarafından fatura düzenlenir. Ancak, fatura düzenlenmesi, Balaban Müzayede’nin satıcı olduğu anlamına gelmez, Balaban Müzayede satıcı değil, satışa aracılık eden aracıdır.

  11. Balaban Müzayede satışa sunulan eserlerin/ beyan edilen niteliklere haiz olmaması, orijin itibari ile beyana uygun olmaması, hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması, veya sair nedenlerden ayıplı olması durumlarında, Balaban Müzayede’nin satıcı olmaması nedeniyle hukuken sorumlu tutulamaz. Sözkonusu durumlarda, hukuki sorumluluk bu  eserlerin satışa arzını talep eden(ler)e aittir.
  12.    Müzayedede satışı gerçekleştirilen her eser için Balaban Müzayede’nin Alıcı Komisyonu müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel hale gelir. Alıcı müzayedede satın aldığı eserlerin toplam bedelini (satış bedeli, Satış Komisyonu, ilgili KDV’ler vs) işbu Balaban Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak tümüyle ve zamanında ödemediği takdirde, Balaban Müzayede sözkonusu satışı iptal etmek hakkına sahiptir, ancak bu durumda işbu Balaban Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ne uygun olarak ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan alıcı Alıcı Komisyonu’na ek olarak eser sahiplerinden alınan Satıma Aracılık Komisyonu (kısaca “Satıcı Komisyonu”), komisyonlara dair KDV’ler, Balaban Müzayede’nin uğradığı tüm zararlarını fatura tarihinden itibaren faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdür. Balaban Müzayede’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. 
  13.    Balaban Müzayede’nin online olarak sunmuş olduğu müzayede hizmeti, elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup, cayma hakkı kapsamı dışındadır. Balaban Müzayede’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedeler TBK 274 ve devamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanunu’nun 48. Maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden müzayedeye katılanların cayma hakkı yoktur.
  14.    Alıcı alım bedeli, alım bedeli üzerinden KDV, Alıcı Komisyonu ve Alıcı Komisyonu üzerinden KDV’den oluşan Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle müzayede bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemekle yükümlüdür. Alıcı Balaban Müzayede’den satın almış olduğu eserleri teslim alabilmek için Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödemiş olması gerekmektedir.
  15.    Alıcı Toplam Alım Bedeli’ni tümüyle ödedikten sonra siparişıni verdiği eserleri Balaban Müzayede adresinden kendi teslim alabilir. Alıcı maliyeti kendine ait olmak üzere kargo yoluyla satın alınanların teslimatını talep edebilir, bu durumda nakliye sırasında oluşabilecek herhangi hasardan   ve kargo firmalarından kaynaklanan gecikmelerden Balaban ‘ın sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder

  16.    Alıcıların website’mize üyelik kaydında belirttikleri açık posta adresi, e-posta, cep telefonu gibi iletişim bilgilerine posta, e-posta, SMS, veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların, kargo ile eser gönderimlerinin üyelik kaydında verilen bilgilerdeki yanlışlık, değişiklik nedeniyle alıcıya geç ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından veya P.T.T./kargodan kaynaklanan gecikmelerden Balaban Müzayede sorumlu tutulamaz.
  17.    Balaban Müzayede satışa sunulan herhangi bir veya birden fazla eser(ler) i, müzayededen geri çekmek, başka eser(ler)  ile birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Balaban düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser(ler) hakkında müzayede bitimine kadar ortaya çıkan her türlü itiraz ve bildirimin değerlendirilmesi sonucunda sözkonusu eser(ler)i/ müzayede kapsamından çıkarmak ve gerekli gördüğü durumlarda yasal prosedür uygulama hakkına sahiptir.
  18.    18 yaşından küçüklerin üye olması ve, müzayedelere katılaması yasaktır. Balaban Müzayede herhangi bir mazaret göstermeksizin şüpheli ve/veya sakıncalı gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme, üye olmuş olsalar dahi müzayedeye kabul etmeme, üyelikten çıkarma, ve/veya devam eden müzayedede vermiş olduğu teklifleri iptal etme yetkisine sahiptir. Ayrıca Balaban Müzayede hakkında, Balaban Sanat Galerisi satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.
  19.    Artırmada bulunup online müzayedelere katılan müşteriler Balaban Müzayede’nin elektronik ortamda düzenlediği müzayedelere katılım şartlarını düzenleyen işbu online Müzayede Katılım Şartnamesi’nde yer alan şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin Balaban Müzayede’nin diğer hak ve vecibelerini peşinen kabul ettiklerini beyan ederler. Katılımcılar satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunmayacaklarını peşinen kabul, beyan ve taahhüt ederler.

  20.    Yayına girmiş ve/veya başlamış online müzayedelerde yazım hataları olması olması halinde Balaban Müzayede’nin açıkladığı düzeltmeler esas alınır.
  21.    Balaban Müzayede’nin websitesi’nde ve online ortamda düzenlediği müzayedelerde yayınladığı her türlü yazı ve fotoğraf  Balaban Sanat Galeri’sinin  izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
  22.    Balaban Müzayede’nin online ortamda düzenlediği müzayede yayına girdikten sonra çıkan yeni yasalar ve/veya vergiler, yasa ve/veya vergi oranlarında değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Balaban Müzayede sorumlu tutulmayacaktır.
  23.    Balaban Müzayede website’sine üye olan ve online ortamda düzenlediğimiz müzayedelere katılan herkes işbu Online Müzayede Katılım Şartnamesi’ni tümüyle okuduğunu ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.
  24.    Yukarıda belirtilen katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

 2. SİTE KULLANIM ŞARTLARI ( Üyelik Sözleşmesi )

 

Lütfen sitemizi kullanmadan evvel bu ‘site kullanım şartları’nı dikkatlice okuyunuz.

Bu alışveriş sitesini kullanan ve alışveriş yapan müşterilerimiz aşağıdaki şartları kabul etmiş varsayılmaktadır:

Sitemizdeki web sayfaları ve ona bağlı tüm sayfalar (‘site’) Kuloğlu mah. Altıpatlar sok. No:12/A Çukurcuma / Cihangir adresindeki www.balabanmuzayede.com (BALABAN SANAT GALERİSİ) firmasının (Firma) malıdır ve onun tarafından işletilir. Sizler (‘Kullanıcı’) sitede sunulan tüm hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunuzu, sitedeki hizmetten yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle; Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İşbu sözleşme taraflara sözleşme konusu site ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, işbu sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

a.Firma, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

b.Firma, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

c.Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

d.Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

e.Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

2.1. İşbu Site’de yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

2.2. Site’de yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

3. Gizli Bilgi

3.1. Firma, site üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi gibi Kullanıcı’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

3.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Site’nin sahibi olan firmanın kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler firma bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

3.3. Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

4. Garanti Vermeme: İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER "OLDUĞU GİBİ” VE "MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

5. Kayıt ve Güvenlik

Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Firma sorumlu tutulamaz.

6. Mücbir Sebep

Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte "Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

7. Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

8. Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

Firma, dilediği zaman sitede sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

9. Tebligat

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Firma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

10. Delil Sözleşmesi

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde BERGAMA    Adliyesi MahkemeSİ ve İcra DaireSİ  yetkilidir.


 

12. E-postalar 

 • Websitemiz müşterilerimize daha iyi iletişim kurmak için bilgilendirme mailleri kullanır.

 • websitemize ilk defa üye olduktan sonra hoşgeldiniz maili.

 • müzayede başladığında ve bitmeye az bir sürede bilgilendirme e-postaları gönderilir.

 • müzayede devam ederken ürün teklif verenin teklifi geçildiğinde anlık bildirim gönderilir.

 • e-bültenimize kayıt olan kullanıcılarımıza yeni müzayede ve ürünlerimizden haberdar edilir.

Başarıyla Sepete eklendi !